Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemene informatie

Voor de toepassing van huidige bepalingen moet onder "Actie" worden begrepen, elke door de Dienstverlener (hierna gedefinieerd) georganiseerde promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie.

De Acties worden georganiseerd door A&C SYSTEMS NV (hierna: de “Dienstverlener”), gevestigd te Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden, België, met als ondernemingsnummer BE-0445.299.482.

Deze Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden van de Actie en de eventuele bijkomende Voorwaarden en bepalingen van de Dienstverlener zijn beschikbaar op www.myactions.be.

Indien de Bijzondere Voorwaarden van de Actie afwijken van deze Algemene Voorwaarden hebben zij voorrang op deze laatste.

Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer de toepassing van deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden en van de Bijzondere Voorwaarden of andere eventuele bijkomende bepalingen van de betrokken Actie, beschikbaar op www.myactions.be alsook op de website van de Actie die is aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie.

Artikel 2 – Geldigheid van de Actie

De Actie is enkel geldig ten gevolge van een aankoop van Deelnemende Producten in een Deelnemende Winkel die zelf beleverd werd door de Dienstverlener, tijdens de Actieperiode, door een Deelnemer die verblijft of gedomicilieerd is op het Grondgebied van de Actie in overeenstemming met de hierna bepaalde modaliteiten.

- Onder “Deelnemend Product” wordt verstaan: de producten die bepaald worden in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie.
- Onder “Deelnemende Winkel” wordt verstaan: een van de Deelnemende Winkels zoals bepaald op de website van de Actie. De Dienstverlener kan niet garanderen dat de Deelnemende Producten (allemaal) beschikbaar zullen zijn in elke Deelnemende Winkel. De Actie geldt zolang de voorraad strekt.
- Onder “Actieperiode” wordt verstaan: de periode zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie. De als bewijs geldende datum is de datum die voorkomt op het aankoopbewijs (kasticket of factuur van de Deelnemende Winkel).
- Onder “Deelnemer” wordt verstaan: elke natuurlijke persoon (eindkoper) van meer dan 18 jaar oud die een woonplaats of een vaste verblijfplaats heeft binnen het Grondgebied van de Actie op het moment van de deelname (minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de Actie voor zover zij geldig vertegenwoordigd zijn door een persoon van meer dan 18 jaar oud en onder diens verantwoordelijkheid) die over een wettelijk postadres beschikt binnen het Grondgebied van de Actie alsook over een bestaand en geldig e-mailadres.
- Onder “Grondgebied van de Actie” wordt verstaan: het Grondgebied dat bepaald is in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie.

Artikel 3 – Recht op het voordeel van de Actie

Een geldige deelname aan de Actie, in de zin van artikel 2, en voor zover de procedure zoals bedoeld in artikel 4 wordt nageleefd, geeft de Deelnemer recht op het Voordeel (Cashbackkorting of Geschenkproduct) zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie.

De Deelnemer heeft slechts recht op één Voordeel per aangekocht Deelnemend Product. Bijgevolg kan elke Deelnemer slechts één maal deelnemen aan de Actie per aangekocht Deelnemend Product.

Artikel 4 – Procedure voor het verkrijgen van het Voordeel

Om het Voordeel te krijgen moet de Deelnemer, na de aankoop van een Deelnemend Product beoogd door een geldige Actie:

1. zich registreren via de website www.myActions.be. De registratie is kosteloos. Deze registratie geeft toegang tot het actiedeelnameformulier.

2. Het betrokken actiedeelnameformulier correct en volledig invullen op de in de Bijzondere Actievoorwaarden aangegeven website. Er wordt een bevestiging van de inschrijving voor de Actie verstuurd naar het e-mailadres dat de Deelnemer heeft opgegeven bij die inschrijving. Het is mogelijk dat deze bevestiging wordt geblokkeerd door een spamfilter of terechtkomt bij de ongewenste e-mails (junk).

3. De volgende documenten per post terugsturen naar de Dienstverlener, binnen de termijn bepaald door de Bijzondere Voorwaarden van de Actie (de poststempel geldt als bewijs):
- de bevestiging van de inschrijving voor de Actie;
- een kopie van het bewijs van aankoop van het Deelnemend Product;

De Deelnemer verbindt zich ertoe om op eerste verzoek van de Dienstverlener het bewijs te verstrekken dat hij zijn woonplaats of verblijfplaats heeft binnen het Grondgebied van de Actie.

Indien blijkt dat een Deelnemer onder meerdere persoonsgegevens of onder valse persoonsgegevens heeft deelgenomen aan de Actie, zal de deelname aan de Actie ongeldig worden gemaakt.

Artikel 5 – Toekenning van het Voordeel

1. Betaling van de Cashback (indien de Actie een Cashbackactie is)

De betaling van de Cashback wordt verricht door bankoverschrijving op een Europese bankrekening. Niet-Europese bankrekeningen worden niet aanvaard. De Dienstverlener spant zich in om het bedrag van de Cashback te betalen binnen een termijn van 6 weken, zodra de in artikel 4 bedoelde documenten teruggestuurd worden door de Deelnemer. Deze termijn is louter indicatief en is niet dwingend.

2. Verzending van het Geschenkproduct (indien de Actie een Geschenkproductactie is)

Het Geschenkproduct zal aan de Deelnemer worden geleverd per Taxipost of per koerier of op enige andere wijze die vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie. Wanneer de leveringsdienst het Geschenkproduct niet kan overhandigen laat deze een bericht achter met vermelding van zijn gegevens zodat de Deelnemer rechtstreeks contact kan opnemen om een afspraak te maken voor de levering. Wanneer de Deelnemer niet antwoordt binnen de termijn vermeld op het eerste afwezigheidsbericht wordt het Geschenkproduct opnieuw eigendom van de Dienstverlener.

Na levering valt het Geschenkproduct onder de volledige aansprakelijkheid van de Deelnemer. Kosten voor verlies of terugzending worden niet ten laste genomen door de Dienstverlener.

Het Geschenkproduct is strikt persoonlijk, het kan alleen aan de Deelnemer toekomen. Het Geschenkproduct kan niet worden weggeschonken, ingewisseld voor goederen en/of diensten of worden verkocht. Het kan niet worden afgestaan of overgedragen zonder schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitgaven die de Deelnemer zou doen in het kader van de Actie of van het gebruik van het Geschenkproduct.

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mededeling van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door de Deelnemers. De Dienstverlener is bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor de overschrijvingen die geweigerd worden wegens onjuiste bankgegevens en hij is niet verantwoordelijk voor de niet-levering van het Geschenkproduct aan de Deelnemer wegens onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.

De Dienstverlener, zijn medewerkers, de door hem ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die wordt veroorzaakt door de deelname van de Deelnemer aan de Actie.

De Dienstverlener, zijn medewerkers, de door hem ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door (de afgifte of het gebruik van) het Geschenkproduct of door de deelname van de Deelnemer aan de actie.

In geen enkel geval kunnen de Dienstverlener, zijn medewerkers, de door hem ingeschakelde hulppersonen of derden aansprakelijk worden gehouden in geval van onmogelijkheid om deel te nemen aan de Actie. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, die de Deelnemer de deelname aan de Actie zouden beletten.

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fraude door de Deelnemer.

Artikel 7 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens

De Dienstverlener verzamelt en verwerkt persoonsgegevens betreffende de Deelnemers, die hem worden meegedeeld in het kader van de deelname aan de Actie.

Die gegevens zullen door de interne diensten van de Dienstverlener enkel gebruikt worden met het oog op het goede verloop van de Actie of om de communicatie te versterken en te personaliseren, onder meer door nieuwsbrieven/mails (direct marketing).

De Dienstverlener verbindt zich ertoe die gegevens slechts bekend te maken aan derden wanneer die bekendmaking noodzakelijk is voor het goede verloop van de Actie.

De Dienstverlener verkoopt, verhandelt of verhuurt de informatie over de Deelnemers dus niet aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens verbindt de Dienstverlener zich ertoe de Deelnemer vooraf in te lichten om hem toe te laten zijn verzetsrecht uit te oefenen.

De Dienstverlener kan eveneens geconsolideerde statistieken met betrekking tot zijn Deelnemers, zijn verkopen, de structuur van de contacten en de informatie betreffende de deelname aan de Actie aan derden-vertrouwenspersonen verstrekken, maar deze statistieken mogen geen persoonsgegevens bevatten.

Dit artikel kan echter niet verhinderen dat de activiteiten aan een derde worden verkocht of overgedragen.

Overeenkomstig de toepasselijke Europese en nationale wettelijke bepalingen kan elke Deelnemer zijn recht van toegang tot het bestand en zijn recht van verbetering van de inlichtingen die op hem betrekking hebben uitoefenen door schriftelijk verzoek, ondertekend en gedagtekend, vergezeld van een dubbelzijdige kopie van zijn identiteitskaart, te dien einde gericht aan A&C SYSTEMS per gewone postzending aan A&C SYSTEMS NV, Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden, België. Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van de woonplaats vereist.

Bovendien heeft de verwerking van de verzamelde gegevens op naam, overeenkomstig dezelfde wettelijke bepalingen, het voorwerp uitgemaakt van een aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Dienstverlener is geregistreerd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder het nummer 1506435285752. De persoon binnen de vennootschap die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens en moet antwoorden op de vragen van de Deelnemers in dit verband, is de vrouw Catherine Oversteyns, help@myactions.eu.

Artikel 8 - Informatie

Alle informatieaanvragen, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan de klantendienst van de Dienstverlener, via het in de Bijzondere Actievoorwaarden vermelde adres. De klantendienst is eveneens bereikbaar op het volgende e-mailadres: info@myactions.be.

Informatieaanvragen, vragen of opmerkingen over de Acties worden niet telefonisch beantwoord.

Indien de Dienstverlener niet antwoordt op een bericht of een schrijven kan dit geenszins beschouwd worden als een akkoord met de inhoud van dat bericht of dat schrijven.

Artikel 9 - Klachten

Betwistingen, bezwaren of klachten in verband met een Actie moeten naar de Dienstverlener worden gestuurd op het e-mailadres help@myactions.eu.

Indien de Dienstverlener niet antwoordt op een bericht of een schrijven, kan dit geenszins beschouwd worden als een akkoord met de inhoud van dat bericht of dat schrijven."

Artikel 10 - Bijzondere limieten

Deelnemers die valse of onvolledige informatie gebruiken (adressen, namen, productreferenties, persoonsgegevens, ...) worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

Het personeel en de medewerkers van de Dienstverlener of van aan de Dienstverlener verbonden ondernemingen en alle personen (en hun medewerkers) die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie betrokken zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Dit geldt zowel voor persoonlijke deelname als voor deelname door familieleden of huisgenoten.

In geval van misbruik, fraude, manipulatie, omzeiling van of inbreuk op de voorwaarden van de Actie, wordt de Deelnemer uitgesloten van de deelname aan de Actie en heeft hij in geen geval recht op de storting van de Cashback of op de levering van het Geschenkproduct.

Artikel 11 - Slotbepalingen

De Dienstverlener is gerechtigd deze Actievoorwaarden die beschikbaar zijn op de website van de Actie te wijzigen, zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, of op die van de Dienstverlener. Bovendien is de Dienstverlener gerechtigd de Actie te annuleren indien deze in het licht van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties daarvan door overheidsinstanties niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet, indien de verdere uitvoering van de Actie onmogelijk is geworden of niet meer mogelijk is onder dezelfde voorwaarden of indien de omstandigheden rond deze Actie dermate zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten met zich meebrengt voor de Dienstverlener.

De inhoud van de Algemene Voorwaarden geldt onder voorbehoud van interpretatie en van schrijf- of typefouten. Aan schrijf- of typefouten en/of vergissingen van de Dienstverlener kunnen geen rechten worden ontleend.

Het recht van het Grondgebied van de Actie bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden is van toepassing op deze bepalingen. Indien het Grondgebied van de Actie meerdere landen bevat, is de wetgeving van de woonplaats van de Deelnemer van toepassing, ongeacht of dit België of het Groothertogdom Luxemburg is.

In geval van geschil zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd wat de in België wonende Deelnemers betreft; de rechtbanken van Luxemburg (stad) wat de in het Groothertogdom Luxemburg wonende Deelnemers betreft.

De Deelnemer en de Dienstverlener verbinden zich ertoe om te trachten tot een minnelijke oplossing te komen voorafgaand aan een eventuele procedure voor de rechtbanken.

De Europese richtlijn 46/95 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.